CZE
Czech
GER
Deutsch
Evropský region Dunaj-Vltava
Zaregistrovat organizaci
Najít kooperačního partnera

Zaregistrujte nyní svou organizaci v síti Evropského regionu Dunaj-Vltava a zpřístupněte kompetence své instituce ostatním zájemcům o kooperaci. Platforma www.mapa-kompetenci.cz nabízí zároveň možnost výměny zkušeností dobré praxe (best practice) mezi členy a rovněž možnost hledání nových kooperačních a projektových partnerů.


Registrieren Sie jetzt Ihre Organisation im Netzwerk der Europaregion Donau-Moldau und machen Sie die Kompetenzen Ihrer Institution für andere Kooperationssuchende sichtbar. Gleichzeitig bietet die Plattform www.kompetenzlandkarte.org die Möglichkeit zum Austausch von „best practice“ Erfahrungen unter den Mitgliedern sowie zur Suche nach neuen Kooperations- und Projektpartnern.

Karte

Posilování regionu pomocí spolupráce

Farbenbalken

Hospodářský, sociální a společenský rozvoj v Bavorsku, České republice a Rakousku už 25 let neurčuje existence státní hranice. V průběhu let vznikly přeshraniční sítě, a díky nim se zvýšila atraktivita regionu.

V červnu 2012 byl založen Evropský region Dunaj-Vltava jako politické pracovní společenství Horního Rakouska, Dolního Rakouska (regionů Most- a Waldviertel), Dolního Bavorska s okresem Altötting, Horní Falce a také Plzeňského a Jihočeského kraje a Kraje Vysočina na české straně.

Na základě společného Strategického programu pracuje na rozvoji konkrétních projektů sedm odborných pracovních skupin, tzv. „Znalostních platforem“.

Karte
Pfeile

Výzkum & inovace

Farbenbalken


Výzkum a vývoj přispívají k ekonomickému růstu a vytváření pracovních míst. V regionu ERDV jsou díky široce pojaté výzkumné infrastruktuře (vysoké školy a mimouniverzitní výzkumná zařízení) a díky husté síti inovačních a technologických center nastavené optimální podmínky pro výzkum a vývoj.

Cíle znalostní platformy jsou:

 • Rozvoj inovační a výzkumné strategie pro Evropský region
 • Vybudování sítí v oblasti výzkumu a inovace
 • Posílení pozice Evropského regionu jako prostor pro výzkum a inovaci, jako sídlo společností a různorodého pracovního trhu

Kooperace vysokých škol

Farbenbalken


Na více než 30 univerzitách a vysokých školách na území ERDV jsou pro mladé lidi otevřené široké nabídky vzdělávání a kvalifikace. Vysoké školy nabízejí regionu ERDV vysoce kvalifikované pracovní síly, výzkumné know-how a výsledky výzkumu, z nichž profituje mnoho oborů zejména v oblasti výzkumu a vývoje.

Cíle znalostní platformy jsou:

 • Podpora a propojení spolupráce mezi vysokými školami
 • Impulsy pro společné studijní a učební obory
 • Podpora výměny profesorů, výzkumníku, studentů a absolventů
 • Podpora při vybudování společného prostoru vysokých škol

Kooperace podniků & klastry

Farbenbalken


Díky přeshraničním kooperacím firem a klastrů se dosahuje vyššího čerpání hodnot, které mají obratem vliv na posílení regionálního hospodářství a příznivě ovlivňují pracovní trh.

Cíle znalostní platformy jsou:

 • Posílení Evropského regionu jako atraktivní a konkurenceschopný hospodářský prostor
 • Podpora kooperačních projektů a intenzivní výměny informací, které otevřou pro MSP a zaměstnance nové perspektivy
 • Zasíťování klastrových organizací
 • Přeshraniční spolupráce podniků

Kvalifikované pracovní síly & pracovní trh

Farbenbalken


Otevřený přeshraniční pracovní trh zvyšuje mobilitu pracovních sil a tak také atraktivitu regionu ERDV jakožto „místa pro práci“. Kvalifikované pracovní síly zůstávají v regionu.

Cíle znalostní platformy jsou:

 • Intenzivnější spolupráce mezi trhem práce a oblastí vzdělávání
 • Snadnější přístup na pracovní trh Evropského regionu a zvyšování jeho atraktivity
 • Zlepšování jazykových znalostí

Cestovní ruch orientovaný na přírodu a zdraví, města a kulturu

Farbenbalken


V oblasti turistiky má celý region ERDV velmi silné stránky: alpy, prostor kolem řeky Dunaj, národní parky, oblasti plné jezer a řek - Dunaj a Vltava. Také v oblasti zdraví a welness existují na tomto území atraktivní nabídky v podobě velkého počtu lázní. Jako integrovaná součást hospodářství má turistika centrální význam také pro kvalitu života. Obor turistiky je velmi mnohostranný a zahrnuje přepravu a transport, ubytování, služby a infrastruktury.

Cíle znalostní platformy jsou:

 • Přeshraniční rozvoj existujících témat a nabídek s cílem zajištění kvality
 • Zlepšení stávající organizační, marketingové struktury a struktury v oblasti služeb prostřednictvím kooperace a propojení

Obnovitelné zdroje energií & energetická efektivnost

Farbenbalken


V regionu ERDV existují dobré přírodně technické předpoklady pro získávání obnovitelných zdrojů energie. Tato oblast představuje budoucí orientaci s atraktivními pracovními místy, takzvanými „Green Jobs“. V minulých letech získalo v této oblasti mnoho firem, vysokých škol, výzkumných zařízení a svazů rozsáhlé know-how.

Cíle znalostní platformy jsou:

 • Management znalostí a informací pro aktéry Evropského regionu
 • Budování přeshraničních sítí na téma obnovitelných zdrojů energie a energetické efektivnosti jako tzv. „Think-Tanks“ Evropského regionu
 • Rozvoj a podpora projektů v oblasti efektivního využívání energie a její trvalé udržitelné výroby

Mobilita, dostupnost & doprava

Farbenbalken


Moderní dopravní infrastruktura a atraktivní nabídky mobility, které navzájem mezi sebou spojují dílčí regiony ERDV, jsou základem úspěšného ekonomického a přeshraničního vývoje a dobré kvality života obyvatel. Přeshraničně odsouhlasené budování dopravní infrastruktury a nabídek mobility může dále zvyšovat potenciály stanovišť v regionu ERDV.

Cíle znalostní platformy jsou:

 • Koordinovaný přeshraniční plán pro oblast dopravy
 • Zlepšené napojení regionů na transevropské dopravní sítě
 • Flexibilní přeshraniční nabídky mobility pro různé cílové skupiny
 • Lehce dostupné informace v oblasti přeshraniční dopravy a mobility